escaenfr +34 931220305
·
info@primelegalabogados.com
·
Dilluns - Divendres 09:00-19:00
Consulta'ns

Dret de Família

Advocats de Dret de Família

ADVOCATS EXPERTS EN DRET DE FAMÍLIA

A Prime Legal Abogados tenim com a principal objectiu aconseguir que el client senti cobertes totes les seves necessitats legals, i això passa per un assessorament tècnic, però també per un acompanyament personal durant tot el procés. Aquestes qualitats resulten ser imprescindibles dins de l’àrea de dret de família o dret de la persona sobretot quan es tracten temes tan delicats.

Som conscients de la problemàtica que suposa un procés que comporti una alteració en l’àmbit personal de qualsevol subjecte i el difícil que resulta la presa de decisions quan s’està immers dins d’una crisi familiar; per això, apostem per un assessorament que comporti una anàlisi tècnica de la situació des de diferents àmbits i l’acompanyament del client a fi que pugui prendre aquella decisió que millor cobreixi les seves necessitats. Per a això, disposem, a més, d’una coordinació del departament de dret civil amb la resta de les àrees de pràctica de Prime Legal Abogados.

SERVEIS DE DRET DE FAMÍLIA

Professionalitat i confiança

Pel que fa als serveis concrets d’actuació, podríem distingir, entre d’altres:

ASSESSORAMENT PREVENTIU:

Pactes en previsió de ruptura (pactes prenupcials): Un assessorament complet previ amb totes les eines legals, permet que ens anticipem al conflicte preveient totes aquelles qüestions que poden venir provocades per una crisi familiar i a fi d’evitar resultats no desitjats, poder pactar per endavant el resultat pel que fa a obligacions de cadascuna de les parts un cop arriba el moment de la separació.

Capítols matrimonials: Permet l’elecció voluntària del règim econòmic pel qual es regirà aquest matrimoni. Qüestió que resulta de gran importància ja que, en el supòsit d’un divorci, depenent del règim pel qual es regeixi aquest matrimoni, la liquidació pot resultar més o menys onerosa.

ASSESSORAMENT UNA VEGADA PRODUÏDA LA CRISI

Sempre es procedirà a una anàlisi de la situació amb l’assessorament oportú de cara a buscar totes aquelles solucions possibles que puguin evitar una contesa judicial contenciosa. S’orientarà el client en cada cas i s’intentarà una negociació per acostar postures, en la mesura que sigui possible, màximament quan es tracta de procediments en els quals hi ha menors. De no ser possible el consens, es plantejarà el procés davant els jutjats competents prestant la nostra assistència al llarg de tot el litigi.

Separació/divorci o dissolució de parella estable: Procediments derivats d’una crisi matrimonial o de parella que poden gestionar-se mitjançant dues vies diferents:

(a).- Mutu acord

Assessorament en la negociació fins aconseguir els pactes que seran recollits en un conveni regulador, i es farà la tramitació judicial oportuna per al reconeixement d’aquests acords sobre:

1. Guarda i custòdia dels fills menors (individual o compartida) així com l’exercici de la potestat

2. Règim de comunicació i estades dels fills amb els progenitors

3. Pensió d’aliments per als fills menors i majors d’edat

4. Ús del domicili conjugal o familiar

5. Pensions alimentàries, compensatòries o indemnitzatòries entre cònjuges

6. Divisió de la cosa comuna (quan hi ha habitatges en copropietat de tots dos cònjuges)

(b).- Via contenciosa

Esgotada la via consensual, si no és possible aconseguir un acord que satisfaci els interessos del client, procedim a la fase contenciosa on haurà de gestionar-se l’assumpte davant una contesa judicial.

Des de Prime Legal Abogados s’ofereix l’assessorament i representació en els judicis oportuns que tinguin per objecte la consecució de les mesures inherents a una crisi matrimonial, les quals s’han detallat en l’apartat anterior.

• Liquidació de règims econòmics matrimonials

• Procediments de divisió de la cosa comuna quan hi hagi béns immobles en copropietat entre els cònjuges

• Dissolució de parelles de fet amb l’adopció de les mesures de menors i que són inherents a la ruptura

• Aliments d’origen familiar

• Modificació de Sentències: aquest tràmit pot desenvolupar-se tant per la via del mutu acord com de manera contenciosa i es duu a terme quan hi ha hagut una alteració de les circumstàncies que es varen tenir en compte a l’hora de dictar la sentència els efectes de la qual es pretenen modificar

• Reclamació o impugnació de paternitat

• Determinació de la filiació de menors nascuts a l’estranger mitjançant gestació subrogada

• Procediment de mesures de protecció davant menors desemparats (DGAIA)

• Procediment d’incapacitat i nomenament de tutor

• Execució de sentència per l’incompliment de qualsevol obligació continguda en aquesta (per impagaments de pensions o per incompliments de les visites, entre d’altres)

• Procediments de jurisdicció voluntària: dins d’aquesta mena de procediments s’engloben diferents matèries que van des d’un divorci/separació sense fills menors, controvèrsies en l’exercici de la potestat sobre un menor, sol·licitar autorització judicial per part d’un tutor per a l’alienació d’un bé immoble propietat d’un incapacitat, entre d’altres)

Des del departament de dret de família, s’escoltarà la problemàtica plantejada pel client i previ l’assessorament oportú es donarà una resposta que cobreixi les necessitats corresponents a través dels diversos procediments que s’engloben dins d’aquesta àrea d’actuació.

Sòcia responsable

Anna Sánchez González

Email
asanchez@primelegalabogados.com

¿Esteu buscant algú que us ajudi?

Truca'ns : 931220305

info@primelegalabogados.com
·  Dilluns – Divendres 09:00-19:00