escaenfr +34 931220305
·
info@primelegalabogados.com
·
Dilluns - Divendres 09:00-19:00
Consulta'ns

Dret mercantil

Advocats de Dret mercantil

ADVOCATS EXPERTS EN DRET MERCANTIL

El departament de dret mercantil de Prime Legal Abogados està integrat per advocats especialistes de primer nivell amb una dilatada experiència en l’assessorament a empreses i particulars en qualsevol qüestió comercial, ja sigui a nivell nacional o internacional.

D’aquesta manera, estem en disposició d’oferir assessorament en totes les àrees pròpies de la pràctica mercantil, ja sigui en seu de fusions i adquisicions (M&A), dret societari, contractació mercantil, finançaments o dret de les noves tecnologies, entre d’altres.

El nostre compromís és oferir la màxima qualitat tècnica en la prestació dels nostres serveis, i posar sempre el focus en la resolució de les necessitats pràctiques dels nostres clients.

La nostra implicació en multitud d’operacions de naturalesa mercantil en diversitat de sectors ens ha permès acumular un ampli coneixement de diversos entorns empresarials, el qual integrem en el marc del nostre assessorament a fi de donar la millor cobertura legal possible als nostres clients.

Els nostres clients destaquen del nostre equip l’elevada capacitat tècnica, el caràcter resolutiu i proactiu i la fàcil integració en els equips de treball.

Finalment, la plena coordinació del departament de dret mercantil amb les altres àrees de Prime Legal Abogados Paes Estudio Legal (fiscal, laboral, immobiliari, processal…) ens permet oferir en cada cas una solució legal adaptada a totes les necessitats legals dels nostres clients, encara que excedeixin les purament mercantils.

SERVEIS DE DRET MERCANTIL

Vetllem pels interessos de l'empresa

Fusions i adquisicions (M&A)

Les operacions d’adquisició o d’integració empresarial són una excel·lent eina per fomentar el creixement del negoci, mitjançant l’aprofitament de sinergies i/o l’increment de la quota de mercat, entre d’altres. No obstant això, són operacions que comporten un cert grau de complexitat, més o menys major en funció del sector i la mida de la transacció, en implicar l’assumpció de diferents elements d’actiu i passiu amb un històric, la qual cosa pot suposar a vegades l’exposició a contingències latents imprevistes que poden tenir un impacte en el pla de negoci traçat. Així mateix, i des de la perspectiva venedora, l’assumpció d’un règim inadequat de responsabilitat enfront del comprador o la falta d’assegurament del preu poden reduir dràsticament l’atractiu econòmic de l’operació.

Tot això fa imprescindible un assessorament a mida per especialistes que sàpiguen identificar en cada cas els principals riscos de l’operació a l’efecte de donar-los una cobertura contractual adequada amb les màximes garanties legals, tot això a fi de maximitzar les perspectives d’èxit de la transacció contemplada.

En aquest sentit, Prime Legal Abogados disposa de l’equip idoni per assessorar i aconsellar en aquest àmbit, ja que (a) està integrat exclusivament per advocats especialistes de primer nivell amb una àmplia i dilatada experiència en el disseny i l’execució a nivell legal d’operacions d’aquesta naturalesa, i això, en una àmplia diversitat de sectors (industrial, automoció, sector salut, hoteler, immobiliari…), fet que permet afrontar aquestes transaccions amb les més altes garanties legals (b) té un profund coneixement del món dels negocis que li atorga una visió pràctica i pragmàtica adaptada a les necessitats reals dels seus clients, i (c) té un compromís màxim i irrenunciable que col·loca sempre el client en el centre de les seves preocupacions. Tot això ens col·loca en una posició immillorable per aportar un assessorament al més alt nivell enfocat a garantir que la transacció es dugui a terme, en cada cas, amb línia amb les necessitats dels nostres clients, amb ple coneixement de les implicacions de negoci i legals més rellevants.

D’aquesta manera, estem en disposició d’assessorar des de la perspectiva legal en tota mena de processos de compravenda d’empreses i/o d’actius, de fusió o d’escissió, d’inversions de capital de risc, entre d’altres, incloent-hi la capacitat de coordinar equips multidisciplinaris i/o internacionals, ja sigui en castellà, anglès o francès. Aquest assessorament es podria prestar tant des de la perspectiva compradora o inversora, venedora, de la mateixa societat target o de l’equip gestor d’aquesta, en tot moment amb una visió encaminada al tancament de la transacció atesos els millors interessos dels nostres clients. En particular, els nostres serveis cobririen tant (a) la planificació de l’operació, amb ajuda en el disseny de la millor estructura possible per a l’execució d’aquesta, en coordinació amb el nostre departament fiscal, (b) la fase de due diligence, de manera que es coordinen els especialistes legals en cada àrea d’interès (fiscal, laboral, administratiu, immobiliari…), amb un enfocament pràctic i especialitzat destinat a detectar les contingències i problemàtiques legals principals, així com (c) l’execució de la transacció, de manera que es prepara i es negocia l’acord de compravenda corresponent (SPA, BPA…) amb una especial atenció a les qüestions més importants (règim d’indemnització, declaracions i garanties…) i els acords societaris necessaris en el marc d’aquesta execució.

Així mateix, estem en disposició d’assessorar-lo en la preparació i negociació de qualsevol tipus d’acord de  col·laboració empresarial o joint-venture, tant en el vessant contractual com societari, a nivell nacional o internacional, i ens anticipem a problemàtiques futures perquè estiguin degudament cobertes des de l’inici de la relació.

Dret societari

El nostre equip expert està en disposició d’oferir un assessorament integral en matèria de dret societari, abastant tota la vida social des de la constitució fins a l’extinció de la societat. Aquest assessorament abasta, d’una banda, el consell legal en matèries com ara la constitució de societats, la modificació dels estatuts, qualssevol modificacions estructurals (fusions, escissions, augment, reducció de capital, transformacions…), la política de dividends, els sistemes de retribució a administradors i alts directius, així com l’anàlisi de qualssevol qüestions legals o estatutàries en la matèria, de manera que es poden prestar serveis de suport o assumir les funcions pròpies de secretaria del Consell d’Administració.

Així mateix, aquest assessorament s’estén a la preparació i negociació d’acords entre socis amb la finalitat de dotar la societat i els seus socis amb unes regles del joc clares adaptades a les característiques particulars de cada empresa, de manera que puguin concentrar-se en la gestió del negoci.

Finalment, la plena coordinació del departament de dret mercantil amb les altres àrees de Prime Legal Abogados (fiscal, laboral, , immobiliari, processal,…) ens permet oferir en cada cas una solució legal adaptada a totes les necessitats legals dels nostres clients, encara que excedeixin les purament mercantils.

En relació amb l’anterior, l’alta especialització tècnica del nostre equip ens permet afrontar qualsevol operació societària amb plenes garanties, amb independència de la complexitat, de manera coordinada amb els nostres clients de manera que aquests processos es duguin a terme de la forma més eficient possible. Així mateix, l’actuació coordinada amb els nostres companys especialistes en altres àrees del dret (en particular, fiscal i laboral) ens permet oferir un assessorament integral en la matèria, si escau.

Contractació mercantil

Una regulació adequada de les relacions de negoci a nivell contractual és essencial, ja que permet fixar de manera clara els drets i les obligacions de les parts, i s’evita qualsevol element que distorsioni les legítimes expectatives, s’estableixen mecanismes tendents a minimitzar la possibilitat que sorgeixin controvèrsies futures, i es determina un marc garantista per a la resolució en cas d’aflorar-hi aquestes. En aquest sentit, el nostre major valor afegit és la capacitat d’anticipar les problemàtiques pràctiques que es poden donar en el futur, de manera que els interessos dels nostres clients estiguin degudament coberts en línia amb les millors pràctiques legals des del primer moment de la relació contractual, sobre la base de la nostra àmplia experiència en la matèria i el nostre coneixement de les novetats legals i jurisprudencials més rellevants.

D’aquesta manera, estem en disposició d’assessorar en l’elaboració, la negociació i la interpretació de contractes comercials de qualsevol naturalesa, ja sigui en matèria de distribució, d’agència, de franquícia, de prestació de serveis, entre d’altres, ja sigui a nivell nacional o internacional, amb l’objectiu de dotar d’una estructura simple, clara, eficient i garantista a les relacions comercials, i s’adequarà el contracte a la problemàtica inherent a cada sector empresarial.

Cal destacar, així mateix, en aquest àmbit, l’àmplia experiència en l’assessorament a esportistes d’elit en la preparació i negociació de contractes de patrocini (endorsement agreements).

En relació amb l’anterior, el nostre equip està en disposició d’assessorar-vos en relació amb qualsevol contracte comercial, i es podrà, així mateix, dur a terme una revisió dels models de contracte més rellevants utilitzats en el marc de la seva activitat empresarial a l’efecte de millorar-los i dotar-los de la millor cobertura legal.

Finançaments

El nostre equip està en disposició d’assessorar-vos en qualssevol operacions de finançament, sindicades o bilaterals. Aquest assessorament cobriria tant l’elaboració i la negociació de l’acord de finançament (préstec, factoring…) com de les corresponents garanties associades a aquest (penyora, hipoteca), a fi que les obligacions assumides pels nostres clients siguin adequades atenent pràctiques de mercat i adaptades al pla de negoci.

Noves tecnologies, propietat intel·lectual i industrial i protecció de dades

L’equip liderat pel nostre soci responsable del departament mercantil permet oferir un servei especialitzat i integral en matèria de (a) noves tecnologies, (b) propietat intel·lectual i industrial, i (c) protecció de dades. En particular:

(a)Assessorament legal en qualsevol matèria relacionada amb els serveis de la societat de la informació i connexos: cobertura legal integral en seu d’implantació de webs, apps, blogs i qualssevol plataformes digitals (termes i condicions d’ús, avís legal, política de cookies, política de privacitat…), comerç electrònic (redacció de condicions generals de venda o compra en línia, anàlisi des de la perspectiva de la protecció de consumidors i usuaris, implantació de protocols legals per a la venda a distància i l’establiment de serveis de pagament), publicitat en línia (assessorament dirigit a garantir que la publicitat s’ajusta tant a la normativa general en la matèria com a l’específica en seu en línia, establiment de protocols per seguir en funció de la plataforma (xarxes socials, blogs…), contractes amb influencers, anàlisis des de la perspectiva de la competència deslleial, bases de concursos i sorteigs en línia), contractes tecnològics i de programari, defensa jurídica en seu de conflictes de base tecnològica, entre d’altres.

(b) Assessorament legal en matèria de propietat intel·lectual i industrial, ja sigui en matèria de marques o dissenys (contractes de llicència i cessió, assessorament precontenciós i contenciós, registre i vigilància de marques i/o dissenys nacionals, europeus, internacionals i estrangers, gestió de la cartera de signes distintius, auditoria i disseny estratègic de protecció de marques i altres signes distintius…), patents i models d’utilitat (contractes de llicència i cessió de patents i models d’utilitat, contractes de col·laboració I+D+I, assessorament precontenciós i contenciós, assessorament quant al registre en col·laboració amb els millors tècnics experts en patents, informes de patentabilitat previs…), drets d’autor i d’imatge (contractes de cessió de drets d’autor, d’imatge, defensa judicial, actuacions davant el registre de propietat intel·lectual i protecció per dipòsit notarial), noms de domini (assessorament en cas de conflicte entre marca i nom de domini, recuperació de noms de domini a través de mecanismes de ADR, defensa judicial), o know-how (protecció de secrets industrials, acords de confidencialitat, protocols interns de protecció del secret industrial, transferència de tecnologia).

(c) Protecció de dades de caràcter personal: adequació al reglament general de protecció de dades i altra normativa aplicable (política de privadesa de pàgines webs/apps, política de cookies, disseny de polítiques internes de protecció de dades a mesura…), assessorament judicial i extrajudicial davant l’AEPD, auditories legals i establiment de mesures correctores, entre d’altres.

Soci responsable

Daniel Paes Julián

Email
dpaes@primelegalabogados.com

Estás buscant ajuda?

Truca'ns: +34 931220305

info@primelegalabogados.com
·  Dilluns- Divendres 09:00-19:00